107403209189789365

Vai moito sofoco, o sol � duro e no peirao os homes m�vense sen ir a ningures mentres as mulleres agardan a que atraque o barco cheo forasteiros con cartos.

Digo para min que o porto � calquera porto galego e p��ome a escoitalos falar.
Os galegos falan papiamento entre eles, a maior�a deles viron das aldeas � cidade a procurar traballo. �s forasteiros f�lanlle en ingl�s ag�s �s castel�ns que viven aqu� ou �s que ve�en de fora, a eses f�lanlles no idioma oficial, en holand�s. Os galegos apr�ndeno na escola porque � o que falan no Reino, o ingl�s disque tam�n llo aprenden porque � moi importante sabelo neste mundo globalizado � polos USA?
O que m�is me sorprende � que tam�n falan espa�ol, pois case t�dolos seus vici�os o te�en por idioma materno e precisan de sabelo para relacionarse con eles.
Contan que para traballar na hosteler�a deber�as falar frances ou alem�n.
Ti�as que oilos, falaban cunha precisi�n e fluidez pasmosa.

Pero non � Galicia, que � Cura�ao; nas Antillas Holandesas o papiamento, que � o idioma de uso com�n entre os nativos, � unha lingua crioula misturada co espa�ol, ingl�s, holand�s e portugu�s e hai alg�ns que din ata co galego e leva desenrol�ndose de tal forma durante tempo que din que nun futuro poder�a confluir co espa�ol por mor do prestixio social desta derradeira lingua.
�Porca diglosia!

O que aprend�n en papiamento:
Bon nochi, mi ta cansa

E pola ma��n, a ler a prensa local.

107395325316727422

A familia Ingalls cabalga de nuevo

Kevin Phillips � un escritor que ven de publicar un libro no que conta como a familia Bush ven utillizando desde 1920 ata estes d�as os recursos p�blicos para lucr�rense do petr�leo mangoneando no Oriente Medio.
Na Sic Gold ainda est�n a po�er Uma casa na pradaria e eu pregunto �ser� que � este o prototipo de familia que apoia a Bush?

107386256681464775

A Enciclopedia de El Pa�s conf�ndenos

M�is ben, est� errada.

Vir coa prensa para a casa os domingos conv�rsese nunca tarefa dura.
Xa non podes ir mercala antes de ir dar unha volta pois o peso p�dete herniar.
Acostumo mercar La Voz de Galicia e El Pa�s e hoxe vi�an coa maravillosa Enciclopedia e co Atlas de carreteras Espa�a y Portugal.
Hai un anaqui�o, despois de precisar medio d�a para ler t�dalas letras estaba a ollar a Enciclopedia que vi�a con El Pa�s de hoxe. Anuncian que vai vir co xornal durante non sei cantas semanas � prezo de non sei cantos euros. e conforme �a lendo �a analisando se pagaba a pena e a mi�a sorpresa � grande cando chego a Andorra na p�xina 667.
Te�o que precisar que sempre me gustou ler enciclopedias, creo que por iso son diferente, nunca co�ec�n a ningu�n que levara un tomo da enclopedia para o WC como � o meu caso. Eh! Eh! Que non o fago t�dolos d�as!
S�, se tedes a enciclopedia podedes comprobalo, a nova bandeira de Andorra � igual � de Angola.
Nese momento de nerviosismo, xa sent�a o meu coraz�n latexar a 200, pero ti�a que comprobalo�
�menos mal, mirei o lombo do libro e Bingo!, �a de A a Aouita, as mi�as mans suaban, pasaban as p�xinas, polos meus ollos pasaban centos de palabras, xa est�,�
E al� estaba, a bandeira da Rep�blica Popular de Angola segu�a a ser a que eu co�ec�a como tal desde hai moito.
Non sei se seguirei mercando s� por saber a quen lle po�en a bandeira de Andorra
Agora vou ver se hai algunha estrada que vaia desde Santiago a London.

107376994729523872

Jorge Nuno S�, o presidente da JSD, a Juventude Social Dem�crata portuguesa � un deses que moitos galegos mirar�an por riba do ombro, e nunha entrevista no P�blico, dic�a as�:

Sim. A JSD tem defendido tamb�m essa mat�ria e at� a liberaliza��o do consumo de cannabis. Mesmo respons�veis do Governo e de institutos ligados ao Governo vieram j� dizer que era poss�vel admitir o uso de cannabis para a prescri��o m�dica. H� mesmo algumas doen�as em que a prescri��o de cannabis tem dado resultados muito bons. Haver� aqui algum entendimento [entre PSD e Governo] para que possa avan�ar a prescri��o m�dica.

Iguali�o que en Galicia, supo�o que para a semana os voceiros dos partidos de "esquerdas" dir�n algo as�. Si, si, Imos de c�; polo menos, m�is al� de Tui falan de avanzar, a�nda que con isto das elecci�ns, qu�n sabe?
�O qu� � ser progresista?
�Cabr�ns! Non tedes coll�ns.
D�me que hai moitos intereses detr�s de t�dalas pol�ticas antidrogas, sen�n �porqu� carallo non se van legalizar? �porqu� renuncian os gobernantes �s impostos que repercutir�an no ben com�n? Ser� que os cartos que pagamos cos nosos impostos [hai que lembrar que os cartos son nosos] �s empresas que levan a cabo as pol�ticas antidroga son utilizados para impedir que outras pol�ticas saian � luz.

Os humanos son raros.

Aquel home era un delincuente. S� un tolo pod�a ter esa idea na mente.
Pero el dic�alle �s seus pais que ti�a un bar light.
Hab�a xente nova que entraba a correr para levar unha bolsi�a,
os vellos l�an o xornal riba da madeira queimada mentres consum�an o d�a.
As bicis a mont�ns na porta e dentro moita calma, todo de vagar.
Non pod�a voltar � s�a terra con todo aquilo na cabeza.
Eu creo que deber�a ter nacido en calquera outro s�culo.
As� que non voltar�, al� saben que � legal.

107361047779852136

Isto � a historia dun viaxe de �cido ou como lle din eles, dun acid trip, vamos, dun tripi. Foi un test m�is dun estudio relizado polo goberno USA a finais dos 1950.
� retratista foille administrado LSD 25 e o seu traballo foi facer diferentes retratos dun doutor durante oito horas mentres outro doutor tomaba notas sobre o comportamento.
O retrato que m�is me gustou foi o que fixo d�as horas e corenta e cinco minutos despois da sua primeira dose. Este s� que estaba na p�la…
…e d�uselle por pintar con t�mperas.
E � que sempre houbo unha relaci�n bastante �ntima entre as drogas e a arte en t�dalas s�as expresi�ns.
Para demostralo a� est�n Los Planetas, que son protagonistas dun especial da revista Ca�amo sobre a relaci�nn entre as m�sicas e as drogas e dos que sempre se dixo que a s�a mellor m�sica foi a da �poca m�is “descontrolada”.

107357690263971432

Eis que acabo de dar cunha cousa que xa ti�a visto mais non sab�a de onde sa�ra. Tr�tase dunha web cunha aplicaci�n para usar o teu texto escrito como unha fonte m�is do sistema tal como Times New Roman, Arial ou Helvetica. S� tes que baixar unha plantilla, escribir en cada casilla unha letra, despois escaneala, enviarlla a esta xente de Fontifier en formato GIF e eles enviaranche un novo tipo de fonte coa t�a letra.
�Canto tardar�n os m�is cool en usala para as s�as webs? Stay tuned.

107357589000712131


Non podo deixar de por isto aqu�, �Sorr�a, por favor!